Privacybeleid


Het platform www.ikwileenhuisdierkopen.nl (hierna te noemen: het “Platform”) wordt je aangeboden door ikwileenhuisdierkopen.nl (hierna te noemen: “IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL”). Op de toegang en het gebruik van het Platform zijn te allen tijde deze Privacy Statement en Disclaimer van toepassing.

IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL hecht waarde aan het beschermen van jouw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.


Verwerken van persoonsgegevens

IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL verwerkt persoonsgegevens omdat jij gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat jij deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens ter uitvoering van onze dienstverlening en het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

De privacy van de bezoekers aan onze website wordt gerespecteerd door al onze medewerkers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van jouw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan hieronder vermeld.

Indien je jezelf wilt registreren, dan vragen wij je naar jouw voornaam en achternaam, adres, woonplaats en enkele aanvullende gegevens. Jouw gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van jouw verzoek. Je hebt het recht om de informatie die wij van je hebben op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ikwileenhuisdierkopen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@ikwileenhuisdierkopen.nl, dan zal deze informatie zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Verder zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen onze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe registreren wij uw IP-adres en domeinnaam, en maken wij gebruik van bepaalde tools. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser je onze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL. De verzamelde informatie wordt gebruikt om onze dienstverlening, marketingactiviteiten en websitebeleving te verbeteren. De via deze website verkregen informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van de browser. Je kunt per browser ook instellen dat je volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.


Gebruik van persoonsgegevens

IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens om de IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL website te beheren en om de door jou gevraagde services en diensten te leveren. IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL gebruikt ook jouw persoonsgegevens om je op de hoogte te houden van services die beschikbaar zijn vanaf IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL. IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL kan ook contact met je opnemen via enquêtes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken. Jouw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.


Doorgifte aan derden

IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL zal jouw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

te voldoen aan een juridisch verzoek of aan een juridisch proces;

om de rechten of eigendom van IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL te beschermen en verdedigen; en

te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL , of het publiek te beschermen.


Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. De maximale bewaartermijn bedraagt 7 jaar.


Veiligheid van persoonsgegevens

IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van jouw persoonsgegevens. IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL bewaart de persoonsgegevens die je aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.


Wijziging van de Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL raadt je aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL jouw informatie beschermt.


Contact informatie

IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL ontvangt graag jouw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als je van mening bent dat IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kun je contact opnemen met IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL via info@ikwileenhuisdierkopen.nl.


Disclaimer

De informatie op het Platform komt tot stand onder verantwoordelijkheid van IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL . IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar Platform. IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL kan echter geen garantie geven dat de informatie op het Platform juist en/of volledig is en/of blijft. Uit de informatie geboden op het Platform kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele informatie over prijzen, openingstijden of andere gegevens wisselen regelmatig en zijn te gebruiken als richtlijn.

IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het Platform, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten.

De informatie op het Platform is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL via het Platform. IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL aanvaardt tevens geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden.


Gebruiksvoorwaarden

Het is verboden om het Platform te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via het Platform van al hetgeen jij plaatst (hierna te noemen: de “Content”) zoals reacties die smadelijk, lasterlijk of racistisch is. Daarnaast is het verboden om:

onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;

content te plaatsen welke niet relevant is op een dergelijke locatie (offtopic/spam);

content te verspreiden die pornografisch of erotisch van aard is (ook al is deze op zich legaal);

content te verspreiden in strijd met auteursrechten, IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL doet afstand van enige content geplaatst door derden welke in strijd is met de auteursrechten van een externe bron;

informatie plaatsen welke schadelijk is voor het imago van IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL .

Indien IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL constateert dat je bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL gerechtigd om jouw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat jij inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens. Het staat IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL vrij de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op jouw persoon te verhalen. Men waart IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL vrij van alle claims van derden in verband met door jou geplaatste Content.

IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL zal zich te allen tijde inspannen om het Platform beschikbaar te laten zijn voor iedereen maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid. IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL behoudt zich het recht voor om het Platform op elk moment te onderhouden. Dit kan mogelijk leiden tot het beperken van de beschikbaarheid van het Platform. Zo mogelijk zal onderhoud van te voren worden aangekondigd.

Gebruikers van het Platform kunnen zich wenden tot IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL via info@ikwileenhuisdierkopen.nl wanneer zij ongewenste content of ongewenst gedrag detecteren. Communicatie hierover dient niet over de open kanalen te geschieden van bijvoorbeeld social media. IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL zal uit eigen beweging een oordeel vellen over de content zoals gedetecteerd.

De overeenkomst van de gebruiker loopt vanaf het moment dat de gebruiker een account creëert op het Platform tot dat hij of zij deze opzegt. Het opzeggen of het creëren van een account kan op elk moment. IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL kan een inactieve account na een nader te bepalen periode eigenhandig beëindigen zonder de gebruiker daarover te informeren.

Alle voorgenoemde gebruiksvoorwaarden mogen op elk moment worden gewijzigd door IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL . Gebruikers mogen te allen tijden hun account opheffen als zij zich niet in de gewijzigde voorwaarden kunnen vinden.


Copyright

Het Platform is eigendom van IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL. Op alle content die via het Platform te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL toebehoren. IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL is rechthebbende ten aanzien van alle op het Platform aangeboden informatie (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten). Je mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van IKWILEENHUISDIERKOPEN.NL mag je de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingendrechtelijk is toegestaan.


Laatste update: januari 2020